Posts

Open all files in a single small software: அனைத்து பைல்களையும் திறந்துபார்க்க ஒரே மென்பொருள்

Add excell file in word 2010 : வேர்ட் 2010 ல் எக்சல் சீட்டை இணைக்க